தினம் ஒரு திருக்குறள்

0
149

“உரமொருவற் குள்ள வெறுக்கையஃ தில்லார்
மரமக்க ளாதலே வேறு”.

மனத்தில் உறுதியான ஊக்கமில்லாதவர்கள் உருவத்தில் மனிதர்களாகக் காணப்பட்டாலும் மரங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. ஊக்க மிகுதியே ஒருவனுக்குத் திண்ணிய அறிவு. 

ஒருவனுக்கு வலிமையானது ஊக்க மிகுதியே, அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் மரங்களே, (வடிவால்) மக்களைப் போல் இருத்தலே வேறுபாடு.

“Energy is mental wealth; those men who are destitute of it are only trees in the form of men”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here