அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர்…

0
298

“அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு”.

அன்பு இல்லாதவர் எல்லாப்பொருள்களையும் தமக்கே உரிமையாகக் கொண்டு வாழ்வார்: அன்பு உடையவர் தம் உடமையும் பிறர்க்கு உரிமையாக்கி வாழ்வர்.

அன்பு இல்லாதவர் எல்லாவற்றாலும் தமக்கே உரிமை உடையவராய் இருப்பர். அன்புள்ளவரோ பொருளால் மட்டும் அன்று; உடம்பாலும் பிறர்க்கு உரியவராய் இருப்பர்.

உலக மக்களுள் அன்புள்ளம் கொண்டவரும் இருக்கிறார்கள்; அன்பில்லாதவரும் உண்டு. அன்பிலார் தன்னலமே பேணுவோராய் எல்லா வகையாலும் எல்லாமே தமக்கு மட்டுமே உரியது என்று எண்ணி மற்றவர்களோடு எதையும் பகிர்ந்து கொள்ளாத இயல்புடையவர்களாக இருப்பர். அவருடைய பொருள், செல்வாக்கு, அறிவு, திறமை யாவும் தன்னலத்திற்கே பயன்படும். ஆனால் அன்புடையாரோ தம் என்பாலும் பிறர்க்குரியவராயிருப்பர்; அவர்தம் உடைமை, நேரம், உழைப்பு யாவற்றாலும் பிறர்க்குப் பயனளித்தல் மட்டுமன்றித் தம் உடம்பையும் அவர்களுக்காகக் கொடுக்க முன் வருவர்.

Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love consider even their bones to belong to others