அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்….

0
221

“அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணும் உள”.

கொடிய உள்ளம் கொண்ட இழிமக்களிடம்கூடக் கோடிக்கணக்கில் செல்வம் குவிந்திருக்கலாம்; ஆனாலும் அந்தச் செல்வம் அருட் செல்வத்துக்கு ஈடாகாது.


அன்பின் முதிர்ச்சியில் அருள் தோன்றும். தம் மக்கள் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்ற அன்பு வளர்ந்து வளர்ந்து, எல்லோரும் நன்றாக வாழவேண்டும், எல்லா உயிரும் இன்புற்றிருக்க வேண்டும் என்ற அருள்நோக்கமாக மலரும். இவ்வாறு பிற மாந்தரிடம் மட்டும் அல்லாமல் மற்ற உயிர்களிடத்திலும் அருளுணர்வு ஒருவனுக்கு அமைவது மிக அருமையாகும். இவ்வருளைச் செல்வம் என அழைப்பதோடன்றி அதைச் செல்வத்துள் செல்வம் என்கிறது குறள். மேலும் இதை ஆற்றலுள்ள பொருட்செல்வத்துடன் ஒப்பிட்டு, எல்லாச் செல்வங்களிலும் உயர்ந்தது அருட்செல்வமே என்று தெரிவிக்கிறது. 

The wealth of kindness is wealth of wealth, in as much as the wealth of property is possessed by the basest of men.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here